• הכנס
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

רישום לאתר

רישום ברירת המחדל לאתר הוא כתלמיד.
מעוניין להרשם כמורה? סמן שאתה מעוניין ואנו ניצור איתך קשר.

פרטי חשבון

פרטי הפרופיל

שדה זה יכול להיראות על ידי:כולם שנה

Who can see this field?
Close

תנאי השימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות –Reallearn

השירות ניתן כפיילוט בשלבי פיתוח ולכן צפויות תקלות

 1. השימוש בשירות

השימוש באתר ובאפליקציה ("האפליקציה") Reallearn, לרבות התכנים והשירותים המוצעים בהם וכל חלק מאלה ("השירותים"), כפוף לתנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות שבכתובת www.reallrn.com ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך, תלמיד ו/או מורה ("אתה" ו/או "התלמיד" ו/או "המורה") לבין מילביוס למידה ויישום בע"מ ("החברה" ו/או "אנחנו") ובין כל גולש לחברה. על-ידי לחיצה על כפתור האישור ו/או גלישה, הורדה, שימוש, רישום ו/או כל פעולה אחרת בשירות, הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ואתה מסכים להוראות הכלולות בהם. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש אל תוריד את האפליקציה ואל תעשה שימוש כלשהו בשירות.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים החברה תודיע לך על כך בדואר אלקטרוני או על-ידי פרסום הודעה בשירות. הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאי השימוש בכתובת www.reallrn.com. על-ידי השארת האפליקציה על מכשירך ו/או המשך שימוש בשירות לאחר שינוי כאמור, הנך מסכים ומתחייב להיות כפוף לו ולקבל על עצמך את תנאי השימוש שיחולו באותה עת.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך פונים לגברים ונשים כאחד.

 1. רישיון

בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.

 1. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות ומבלי לגרוע בתוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, שמות מתחם ומוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות החברה בתכנים של צדדים שלישיים (אנא ראה סעיף 6.2 להלן), אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.

הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של השירות או כל חלק ממנו.

אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.

 1. הרשמה ואימות

בכדי לעשות שימוש בשירות עליך לפתוח חשבון משתמש על-ידי השלמת תהליך ההרשמה. כתנאי להרשמה תתבקש לספק לחברה כמה פרטים מזהים הדרושים לפתיחת החשבון, אם אינך מעוניין למסור פרטים אלה לא תוכל להשתמש בשירות. אתה מתחייב לספק לחברה מידע מדויק, עדכני ומלא במהלך ההרשמה וכן לעדכן מידע זה מעת לעת ולפי הצורך על-מנת שיישאר מדויק, עדכני ומלא. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או ההסכם, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו במקרה בו לא תספק ו/או תדאג לעדכן את פרטיך כך שיהיו מדויקים, עדכניים ומלאים.

בעת ההרשמה יונפקו לך סיסמה ושם משתמש. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות סיסמתך. אתה מתחייב לא לחשוף את סיסמתך בפני כל גורם שלישי וכן ידוע לך ואתה מסכים כי תישא באחריות המלאה ובאופן בלעדי על כל פעולה ו/או שימוש בחשבונך, בין אם נעשו באישורך ובין אם לאו. אתה מתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

 1. הגבלות, התחייבויות ומצגים

אתה מצהיר ומתחייב כי  הנך לפחות בן 18 וכי יש לך את מלוא הזכויות להתקשר בתנאי השימוש, להעלות מידע ולהשתמש בשירות. אתה מתחייב כי תעשה בשירות אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי וזאת בכפוף לתנאי השימוש. הנך מתחייב: (א) לא להתחזות לאחר; (ב) לא לכלול בתוכן שלך מידע פרטי על אדם אחר (כולל תמונה) ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי במסגרת ההסכם ובמסגרת השירות וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי החברה במסגרת ו/או בקשר עם ההסכם; (ג) לא להטריד, להעליב ו/או לאיים על משתמשים אחרים ו/או לשלוח אליהם דואר זבל, פרסומות או תכתובות מטרידות; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש במסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ט) לא לבקר בשירות ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, לברות בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; ו- (ל) לא להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש לשירות. באחריות התלמיד להביא איתו את כל הציוד והחומרים הדרושים להשתתפות בשיעור לפי דרישות המורה. באחריות המורה לספק את כל הציוד והחומרים הדרושים להעברת השיעור, פרט לדרישות שיעמיד בפני התלמידים.

התחייבויות נוספות של המורה. המורה מצהיר ומתחייב: (א) כי ברשותו הידע, המשאבים והניסיון בכדי ללמד ולנהל את השיעורים באופן מקצועי; (ב) לדאוג לשימוש ותחזוקה נכונים של המקום והמתקנים בהם ייערכו השיעורים בהתאם לכללי המקום; (ג) להיות האחראי הבלעדי לוודא כי המקום והמתקנים בהם ייערכו השיעורים מתאימים לפעילות זו, לרבות עמידתם בכל כללי הדין; (ד) להחזיק בכל האישורים, הסמכות והתעודות הנדרשים לפי דין לצורן העברת השיעורים, לרבות כל הביטוחים הדרושים, בהינתן גודל הקבוצה, תוכן השיעור, גילאי המשתתפים ואופי ומיקום המתקנים בהם יועברו השיעורים.

 1. תכנים בשירות
 • תכני משתמשים

כחלק מהשימוש בשירות תוכל לפרסם בשירות או לשלוח למשתמשים אחרים תגובות ותכנים מטעמך ("התוכן שלך"). עליך לוודא שהתוכן שלך עומד בתנאי שימוש אלה ובהוראות כל דין. החברה אינה מתחייבת לבדוק ולסנן ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן שלך. החברה מספקת את השירות כפלטפורמה בלבד ואינה צד להתקשרות בין התלמידים למורים. החברה עשויה, בשיקול דעתה הבלעדי לסנן, לחסום, לערוך או להסיר את התוכן שלך ו/או לשנות אופן הצגתו בשירות.

אתה מעניק בזאת לחברה רישיון בלתי מוגבל בזמן, שאינו בלעדי, חופשי מתמלוגים, הניתן להעברה ולמתן רישיונות משנה, לעשות שימוש, להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לשדר ולערוך את התוכן שלך, וזאת לצורך תפעול השירות, קיום תנאי שימוש אלה וקידום ופרסום החברה ו/או השירות וכל זאת ללא חובת תשלום תמלוגים ו/או כל תשלום אחר.

כמוכן, אתה מצהיר ומתחייב כי החברה אינה ולא תהיה אחראית לתוכן שלך וכי: (א) אין החברה וגם לא תהא בעתיד חייבת בתשלום כלשהו (כולל תמלוגים) לכל גורם בגין שימוש בתוכן שלך במסגרת השימוש בשירות ו/או בגין הצגתו בשירות; (ב) התוכן שלך ו/או כל חלק ממנו והשימוש בו במסגרת השירות: (1) לא יפר כל דין, לרבות זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או את זכותו לפרטיות ולא יכלול ו/או יקדם פעולות בלתי חוקיות; (2) לא יכלול ו/או יקדם גזענות ו/או דברי הסתה, אלימות ו/או אפליה, לרבות על רקע דת, גזע, מין, גיל או מצב בריאותי; (3) לא יכלול תוכן פורנוגראפי; (4) לא יכלול דיבה ו/או לשון הרע; (5) הינו מדויק, עדכני ומלא.

 • תוכן ושירותים של גורמים שלישיים

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בשירות, לרבות תוכן של התלמידים או של מורים, עשוי להיות מסופק מטעם צדדים שלישיים. השיעורים והחומר הלימודי מסופק על-ידי המורים והחברה אינה בודקת או ממליצה על תוכן זה.  כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה. החברה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.

ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים או אפליקציות אחרות. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'.  אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לאתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג' בלינק, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

 • הודעה והסרה

במידה ומוצג בשירות תוכן ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בפנייה לחברה בפרטי ההתקשרות שרשומים בשירות תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין.

 1. הזמנת שיעורים
 • הזמנה והצעה של שיעורים

לאחר אישור הרשמתך לשירות על-ידי החברה ובכפוף לתנאי השימוש, אם נרשמת כמורה תוכל להציע קורסים ושיעורים בשירות ואם נרשמת כתלמיד תוכל להירשם בשירות לשיעורים שמציעים מורים שונים ("שיעורים").

 • תשלום

לאחר שתלמיד מזמין שיעור באפליקציה, התלמיד יפקיד בידי המורה, סך בש"ח בגובה מחיר השיעור המאושרת המופיע בשירות, ("התמורה"). המורה מתחייב לשלם לחברה, מתוך התמורה, את העמלה בשיעור שבהודעות הכתובות מהחברה למורה.  העמלות ייזקפו לזכות החברה, ללא החזרים או קיזוזים.

יצוין כי הפלטפורמה מהווה אך ורק פלטפורמה המאפשרת לתלמידים להתקשר עם מורים וכי החברה אינה בודקת את איכות ואמינות המורים ו/או טיב ו/או תוכן השיעורים.

המורה אחראי באופן בלעדי לכל המסים וההיטלים שיחולו על התמורה ו/או העמלה (פרט למס על רווחי החברה), לרבות מע"מ.

 • ביטול

עשויים לחול תנאי ביטול ספציפיים לכל קורס אשר יופיעו בתיאור הקורס בשירות. במקרה של סתירה, התנאים שבתיאור הקורס גוברים.

התלמיד רשאי לבטל שיעורים שביצע בשירות כלהלן: (א) עד ארבעה עשר (14) יום לפני מועד תחילת הקורס בהחזר כספי מלא; (ב) עד יומיים לפני מועד תחילת הקורס בהחזר של חמישים אחוזים (50%) ממלוא התמורה; (ג) לאחר תחילת הקורס בהחזר של: (1) שלושים אחוזים (30%) ממלוא התמורה במקרה של קורס שאופיו מתמשך (קורס בו כל שלב נבנה על ידע וניסיון מהשלבים הקודמים, למשל תכנות), (2) החזר של תשעים אחוזים (90%) מהתמורה, בניכוי השיעורים שזמנם עבר במקרה של קורס שניתן להצטרף אליו בכל שלב (למשל יוגה). המורה מתחייב להשיב לתלמידים את התמורה במקרה של ביטול כמתואר לעיל. בשיקול דעתה הבלעדי של החברה לאשר או לדחות ביטולים, בין אם לפי המתואר לעיל או בתנאים אחרים, והמורה יקיים את החלטת החברה בעניין זה. על כל הודעת ביטול להיעשות בפנייה בכתב לחברה, לכלול פירוט של הסיבה לביטול ותיאור של השיעור המבוטל. המורה מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם ביטולים, לרבות קבלת תשלומים ותשלום החזרים.

 1. הגבלת אחריות

שירות זה מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו נסמך השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מספקת ייעוץ לימודים ו/או ייעוץ מקצועי. כל השיעורים והתוכן הלימודי מועמדים לרשותך על-ידי המורים ואינם מבטיחים הצלחה מקצועית או השכלה פורמאלית כלשהי. החברה אינה אחראית להצלחת קורס או שיעור כלשהו, איכותם ו/או פרסומם ואינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם בקשר עם המקום והמתקנים בהם ייערכו השיעורים. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות ו/או כל חלק ממנו.

ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה.

 1. ביטול

החברה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בשירות ו/או בכל חלק ממנו מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות. במקרה של ביטול התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 3, 6, 7.2-11.

 1. כללי

(10.1) התנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה; (10.2) דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם; (10.3) במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים; (10.4) שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות; (10.5) אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; (10.6) החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף; (10.7) מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש; (10.8) המורה מצהיר, כי ביחסיו עם החברה כל צד פועל כקבלן עצמאי, וכי ידוע למורה שהחברה רק מספקת את השירות, ואין בהתקשרות בין הצדדים כדי ליצור יחסי עובד-מעביד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם, כי המורה ומי מטעמו לא יהיו זכאים לזכויות המוקנות לעובדי החברה, לרבות פיצויי פיטורים ו/או כל תשלום אחר ו/או תמורה אחרת הנובעת מיחסי עובד ומעביד או סיומם; (10.9) במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צור עמנו קשר בפרטי ההתקשרות הרשומים בשירות.

­­מדיניות פרטיות

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש בשירותים (כהגדרתם בתנאי השימוש הזמינים בכתובתwww.reallrn.com ("תנאי השימוש")). תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

 לתשומת לבך אנו עשויים לאסוף נתוני מיקום/GPS במסגרת השירות.

בשימוש ו/או גישה לשירותים הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי הנך מסכים לכך שמילביוס למידה ויישום בע"מ (להלן "אנחנו" ו/או "החברה") תעשה שימוש במידע האישי שלך שיגיע לידיה בקשר עם השירות בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים לכל התנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש בשירות.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

 

פרטי קשר

אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר באמצעות דרכי ההתקשרות המפורסמים בשירות.

 

 1. מדיניות פרטיות

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע האישי שלך שיגיע לידינו דרך ו/או בקשר עם השירות.

 1. איסוף מידע ושימוש בו
 • פרטי הרשמה

בעת ההרשמה לשירותים תתבקש לספק לנו פרטי הרשמה, לרבות: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת, גיל, מגדר ומידע נוסף ככל שיידרש (למשל, תלמידים מתבקשים לציין תחומי עניין). אנו עשויים לאסוף כל מידע שייוצר ו/או יעלה לשירות, לרבות העדפות שירות ומיקום ופרטי ההזמנה. בכוונתנו לעשות שימוש במידע זה למטרות הבאות: (1) זיהוי אישי, (2) תפעול השירות וביצוע הזמנות, (3) יצירת קשר לצורך שירות לקוחות ככל שיהיה בכך צורך, (4) התאמה  אישית של תוכן השירות שאנו מציעים על מנת שנוכל לשפר את השירות.

 • פרטי תשלום

בעת ההזמנה תהיה לך אפשרות לשלם באמצעות שירותי צד שלישי כגון PayPal, כרטיסי אשראי או שירותי תשלום דומים ("חברת תשלום"). אנו לא אוספים או שמורים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום (לרבות מספר ת.ז. לאימות) נשמרים ע"י חברות התשלום. ככל שתבחר לאפשר לחברת התשלום לשמור את נתוני הזיהוי של אמצעי התשלום לצורך הזמנות עתידיות, תוכל לבצע הזמנות נוספות מהשירות מבלי להזין מחדש את פרטי אמצעי התשלום.

 • תכתובות ורשימת תפוצה

בהרשמתך לשירות הנך מאשר לחברה ליצור עמך קשר בנוגע לשירות וכן לשלוח  הודעות למכשיר הטלפון שלך באמצעות SMS, מייל או שרת הודעות דחיפה (Push notification). אנו עשויים לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו בינינו לבינך לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות. בעת ההרשמה לשירות וביצוע הזמנות תהיה לך אפשרות להירשם לרשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאתנו עדכונים בנוגע למבצעים, שירותים ומוצרים חדשים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך. בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה על-ידי שליחת בקשה לכתובת המצוינת בדרכי ההתקשרות המפורסמים בשירותים.

 • מידע מגורמים שלישיים

אנו עשויים לקבל עליך מידע ממקורות צד שלישי כגון פרטים שמתקבלים מהמורה או פרטים מרשתות חברתיות, ככל שהתחברת לשירות דרכן ובהתאם להרשאות שנתת להן, ולצרף אותו לפרטי הרישום שלך כמפורט להלן. ייתכן שנשתמש בפרטים אלה כדי לתקן את הרשומות שלנו, לאפשר מתן שירותים, העברת הודעות כהלכה וכן בירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

 • מידע טכני ותעבורת תקשורת

השירות אוסף שירותי מיקום (GPS ) לצורך התאמת מיקומך למיקום קורסים ומפגשים שניתנים באזור.  בנוסף, אנו רשאים לעשות כל שימוש בנתוני מיקום על בסיס אנונימי ואגרגטיבי, באופן שלא מאפשר לקשר אליך את המידע באופן אישי באמצעים סבירים ו/או שימוש מזוהה בכדי לתפעל ולשפר את השירות ולהתאים לך את השירות באופן אישי ו/או להציע לך פרסומים ומבצעים.

לצרכי תחזוקה שגרתית, ניתוח נתוני תעבורה ומתן ושיפור השירות, אנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, מכשירים, קוקיס, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, גרסאות, חותמות תאריך/שעה, מספר לחיצות ומיקום בדף. אנחנו משתמשים במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את השירות, לעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר, לאבחן בעיות בשרתים שלנו ולאסוף מידע דמוגרפי נרחב לשימוש מצטבר. מידע זה אינו מקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים. אנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים, לשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים ולנתח חשדות לפעילות לא חוקית.

 •  קוקיס (Cookies) וווב ביקונס (Web Beacons)

קוקיס הם פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשיר שלך וקשורות למידע עליך. אנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועים המאוחסנים במכשיר שלך. הקוקיס הקבועים לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש בשירות על-ידי המשתמש, לרבות העדפותיו. בדרך כלל הדפדפן או המכשיר קולטים קוקיס באופן אוטומטי, אך בחלק מהמכשירים והדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיס. אם הנך מעדיף זאת והדפדפן או המכשיר שלך תומכים באפשרות זו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן או המכשיר כדי לחסום קוקיס בעתיד. אנו משתמשים בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרים לנו לעקוב אחר השימוש אשר עושים המשתמשים שלנו בשירות וכך ללמוד איך לשפר את חוויית השימוש ולהתאים את המוצרים וסדר הצגתם בשירות זה כמו כן – קוקיס מאפשרים לנו לתפעל את השירות. אם תבחר לדחות קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתמש בשירות; עם זאת, הגישה שלך לאזורים מסוימים ושירותים מסוימים בשירות עשויה להיות מוגבלת.

אנו עשויים גם לעשות שימוש בשירות ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש שלך בשירות או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו.

 

 1. שיתוף מידע
 • העברת מידע לגורמים שלישיים

אף על-פי שאנו עושים מאמץ סביר לשמור על פרטיותך, ייתכן שנחשוף מידע אודותיך ככל שנידרש על-פי חוק ו/או על-ידי רשויות שלטון; ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על אינטרס חשוב שלנו ו/או כדרוש למתן השירות, בקרת השירות והתשלומים על פיו, בירור חיובים וביטול הזמנות, מניעת הונאות, חשד או חשש להפרת תנאי השימוש, ביצוע עבירה ו/או התנהגות לא נאותה, חשד או חשש להתחזות, הונאה, שימוש לא נאות או לא כדין באמצעי תשלום, הפצת דואר זבל, אלימות ו/או פגיעה בנו, בלקוחותינו, בשירותינו ו/או בכל צד ג'.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לחברות האשראי/התשלום/הסליקה ו/או חברות דומות  מידע אודותיך עם פנייתם לבירור, מעקב ובקרת תשלומים. מידע כאמור יכול שיכלול: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני מספר רכישות ותאריכי הרכישה, מידע טכני ותעבורת תקשורת ועוד.

 • קבלני משנה וספקי שירות

אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים, ביצוע בירורים לגבי תשלום, ביצוע וביטול של הזמנות וכן עם חברות קשורות ו/או זכיינים ברחבי העולם. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.  חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע שלא עבורנו או לצורך תפעול השירות. בנוסף, אנו עשויים להעסיק גורמי צד שלישי כדי לסייע בהפצת דיוורים, פרסום ו/או תכנים. לבסוף, אנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו. מידע אגרגטיבי אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים בשירות שלנו.

 • מיזוג ורכישה

אנו רשאים להעביר המידע ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו במקרה של מכירה, שינוי ארגוני או מיזוג בו מועברת השליטה בחברה ו/או בעיקר נכסיה ו/או בשירות לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו.

 

 1. קישורים

שים לב כי השירות שלנו כולל קישורים שמובילים לאתרים ושירותים אחרים. אתרים ושירותים אלה עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את נוהלי איסוף המידע או המדיניות של אתרי אינטרנט ושירותים כאלה ו/או כל גורם שלישי, וכל שימוש שתעשה בקישורים ו/או שירותים אלה הינו באחריותך בלבד.

 

 1. אבטחת מידע

אנו נוקטים צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנו גם מגבילים את הגישה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים הזקוקים למידע כדי לבצע עבודה ספציפית (לדוגמה, נציגי שירות לקוחות). אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, הנך מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה לעיל.

 

 1. קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי

באפשרותך לבקש גישה, עדכון או מחיקה בהתאם לחוק, של מידע המאפשר זיהוי אישי שאספנו עליך. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני המפורסמת בשירותים. עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך. ככל שיימחק מידע כאמור ייתכן ולא יתאפשר לך לעשות שימוש בשירות.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת בשירות שלנו. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנו מגנים על המידע שלך.

 

 

 

מאשר את תנאי השימוש באתר

הכי מבוקשים

הכי מדורגים

פוסטים אחרונים

חיפוש קורסים מתקדם

ציוצים אחרונים

מי מחובר

אין כרגע שום משתמשים מחוברים

קבוצות

הצטרף לקבלת עדכונים במייל   הצטרף
top
X
- Enter Your Location -
- or -
X